top of page
Untitled-1.png
Untitled-3.png

APrime Plus Co., Ltd.

Logo-N2.png

โกดังโครงสร้างเหล็ก อาคารสำเร็จรูป อาคารโครงสร้างเหล็ก ผู้รับเหมาใช้เหล็กกล่องขนาดใดบ้าง

โกดังสำเร็จรูป อาคารสำเร็จรุป สามารถเลือกใช้เหล็กกล่อง เหล็กตัวซี เพื่อทำโครงสร้างเสา และ โครงสร้างหลังคา

โครงสร้างอาคารเหล็ก โครงสร้างโกดังสำเร็จรูป มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนคือ ดังนี้

1.    เสาโครงสร้าง เสาอาคารสำเร็จรูป

เสาอาคาร เป็นโครงสร้างที่สำคัญของตัวบ้าน จึงใช้เสาที่มีขนาดใหญ่และหนากว่าส่วนอื่นๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวบ้าน เพราะเสาต้องรับน้ำหนักหลังคาเป็นเหล็ก เสาเหล็กสำหรับโครงสร้างสามารถใช้เหล็กบีม ไวแฟรค์ หรือ กรณีเป็นโกดังสำเร็จรูป หรือ อาคารขนาดเล็กกว้างไม่เกิน 15 เมตร สูงไม่เกิน 6 เมตร ก็อาจจะนำเหล็กกล่องมาใช้ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับขนาดอาคารแค่ระยะห่างเสา ไม่ควรเกิน 2 เมตร ความหนาที่เหมาะสมอย่างน้อย 1.5 มม ขึ้นไปขึ้นอยู่กับการออกแบบทางวิศวกรรมของผู้ออกแบบด้วย

 

2. โครงสร้างหลังคาเหล็ก

โครงสร้างหลังคาเหล็กประกอบด้วยส่วนประกอบหลักคือ

1. อกไก่

2. จันทัน

3. แปหลังคา

4. อะเสคานรัดรอบ


จันทัน คืออะไร

จันทันเหล็ก เป็นส่วนโครงสร้างที่รับน้ำหนักจากแป จันทันจะถูกวางอยู่หัวเสา โดยจันทันจะวางพาดระหว่างอเส เพื่อถ่ายน้ำหนักที่จันทันรับให้แก่ อเส โดยปกติแล้วจันทันจะวางที่ระยะเว้นประมาณ 1 เมตร ถ้าห่างเกินไปจะทำให้เกิดการแอ่นตัวของแปหรือหลังคาอาจจะยุบตัวลง เพราะจะต้องรับน้ำหนักมากขึ้น ความลาดเอียงของหลังคาก็มีความสำคัญ โครงเหล็กหลังคาควรมีองศาความเอียงไม่ต่ำกว่า 4-5 องศา เพื่อให้น้ำฝนที่ตกลงมาสามารถไหลได้สะดวก


จันทันของโครงสร้างเหล็กหลังคา ควรใช้เหล็กอะไร?

โครงสร้างหลังคาส่วนจันทัน แนะนำให้ใช้ เหล็กกล่อง ขนาดตามระยะยื่นของหลังคา

1.    กรณีระยะยื่นหลังคา 3-4 เมตร แนะนำใช้เหล็กกล่องขนาด 4 x 2 นิ้ว หรือ จะประกอบเหล็กเพื่อเสริมความแข็งแรงของจันทัน หาสแปนหลังคากว้างขึ้นก็ได้เช่นกัน แนะนำให้ปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบการรับน้ำหนัก

2.    กรณีระยะยื่นหลังคา 5 เมตร แนะนำใช้เหล็กกล่องขนาด 5 x 2 นิ้ว จะประกอบเหล็กเพื่อเสริมความแข็งแรงของจันทัน หาสแปนหลังคากว้างขึ้นก็ได้เช่นกัน แนะนำให้ปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบการรับน้ำหนัก

3.    กรณีระยะยื่นหลังคา 6 เมตร แนะนำใช้เหล็กกล่องขนาด 6 x 2 นิ้ว จะประกอบเหล็กเพื่อเสริมความแข็งแรงของจันทัน หาสแปนหลังคากว้างขึ้นก็ได้เช่นกัน แนะนำให้ปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบการรับน้ำหนัก

 

*ข้อควรจะพิจารณาหน้าตัดของจันทันจากพื้นที่รับหลังคา และน้ำหนักของหลังคาที่จะนำมาใช้

 

นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ จันทันพราง และจันทันเอก

        1.1 จันทันเอก ทำหน้าที่ รองรับน้ำหนักหลังคาจากแป และ วางพาด อะเส ที่หัวเสา

        1.2จันทันพราง ทำหน้าที่ รองรับน้ำหนักจากแป  และ วางพาดอยู่บนอกไก่และอเสในระหว่างช่วงเสา

 

อะเส คืออะไร

อะเส ทำหน้าที่เป็นเหมือนคานที่คอยรองรับการวางลงมาของจันทันในแนวลาดชัน ซึ่งส่วนใหญ่อเสจะวางขนาบอยู่

บริเวณหัวเสา แต่จันทันนั้นจะวางในลักษณะที่พาดอเสและอกไก่ลงมา คานชั้นบนสุดของอาคาร ทำหน้าที่ยึดปลายเสาตอนบนเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้นและถ่ายน้ำหนักโครงหลังคาสู่เสา เปรียบเสมือนคานรัดรอบตัวอาคาร และเป็นคานแบกรับน้ำหนักจากจันทันแต่ละตัวด้วยดังนั้นไม่ควรจำโครงสร้างหลังคาทั้งสองชื่อนี้สลับกัน


แปหลังคา คืออะไร

แปหลังคา คือ โครงสร้างหลังคา ทำหน้าที่สำคัญเป็นเสหมือนคานรับน้ำหนักและรองรับแผ่นหลังคา โดยแปจะเป็นส่วนที่ใช้ยึดกับหลังคาเมทัลชีท หลังคากระเบื้อง หลังคากันร้อน  แปควรมีความแข็งแรงเพราะต้องทำเพื่อรับน้ำหนักคนที่มาติดตั้งหรือซ่อมแซมหลังคาอีกด้วย


แปหลังคา ใช้เหล็กอะไร แปกัลวาไนซ์

แปโครงหลังคาเหล็กผู้รับเหมานิยมใช้เหล็ก 4 รูปแบบ ดังนี้


เหล็กกล่องเหลี่ยม เหล็กโครงสร้าง เหล็กกล่อง มอก. 107 รูปพรรณ เกรด SS400 และ เหล้กกล่องกัลวาไนซ์

1. เหล็กกล่องเหลี่ยม – Square Pipe ขนาดเหล็กกล่องที่นิยมใช้ คือ เหล็กกล่องเหลี่ยมขนาด 1x1, 2x2 ความหนา ตั้งแต่ 1.6 มม. ขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของหลังคาที่เลือกใช้ด้วย ควรปรึกษาวิศวกรเพื่ออกแบบอย่างถูกต้อง

 

เหล็กกล่องแบน รูปพรรณ เหล็กดำ มอก. เหล็กโครงสร้าง เกรด SS400
2. เหล็กกล่องแบน – Rectangular Pipe ขนาดเหล็กกล่องที่นิยมใช้ คือ เหล็กกล่องเหลี่ยมขนาด 2x1, 3x1-1/2 ความหนา ตั้งแต่ 1.6 มม. ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของหลังคาที่เลือกใช้ด้วย ควรปรึกษาวิศวกรเพื่ออกแบบอย่างถูกต้อง

เหล็กตัวซี / เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ C-Light Lip
3. เหล็กตัวซี - C-Light Lip ขนาดเหล็กตัวซีที่เลือกใช้คือ ขนาด 3 นิ้ว หรือ 75 มม. และ 4 นิ้ว หรือ 100มม. ความหนา ตั้งแต่ 1.6 มม. ขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของหลังคาที่เลือกใช้ด้วย ควรปรึกษาวิศวกรเพื่ออกแบบอย่างถูกต้อง

 

แปเหล็ก แปกัลวาไนซื แปสำเร็จรุป สามารถใช้ในโครงสร้างหลังคาเพื่อรับน้ำหนักหลังคา


4. แปสำเร็จรูป แปกัลวาไนซ์ - ระยะในการวางแปนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นหลังคาที่ใช้ โดยแปจะเป็นตัวรับน้ำหนักและกระจายน้ำหนักไปยังจันทัน หากเลือกใช้แปสำเร็จรูปที่แข็งแรงก็จะสามารถลดปริมาณในการใช้แปได้อีกด้วย ความหนาในตลาด มีตั้งแต่ 0.55มม. ขึ้นไป ถึง 1.00 มม.

 


รู้ไว้ก่อนสร้างอาคาร บ้าน โกดัง เพราะโครงสร้างอาคารไม่ว่าจะส่วนเสา หรือ หลังคาก็มีความสำคัญ ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ควรมีวิศวกรออกแบบโครงสร้าง และเลือกใช้เหล็กที่ได้มาตราฐาน มอก. จะเลือกใช้เหล็กกล่อง เหล็กตัวซี หรือ แปหลังคาต่างๆ ควรคำนึงถึงความหนาจริงของเหล็กที่ได้มาตราฐานตามสเปค


ข้อมูลเขียนภายในทีมงานการตลาดออนไลน์ บริษัท เอไพร์ม พลัส จำกัด ข้อความมีลิขสิทธิ์ @APLUS WATSADU


aprime plus  aplus watsadu ศูนย์รวมเหล็กรูปพรรณ เหล็กกัลวาไนซ์ วัสุดก่อสร้าง ไม้เทียม WPC ร้านวัสดุก่อสร้างที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม


โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page