top of page
โฟมก่อสร้าง.png

โฟมก่อสร้าง โฟมรองพื้น ผนังโฟม โฟมแผ่น
โฟม EPS ผนังบ้านโฟม

โฟมก่อสร้าง โฟมรองพื้น ผนังโฟม โฟมแผ่น โฟม EPS ผนังบ้านโฟม คืออะไร ใช้ในงานก่อสร้างได้อย่างไร? 

     โฟมแผ่น โฟมก่อสร้าง อีพีเอส เป็นระบบการก่อสร้างรูปแบบใหม่ที่นำมาทดแทนระบบก่ออิฐฉาบปูนแบบเดิม โดยใช้วัสดุโฟม EPS หรือ Expanded Polystyrene Foam มาใช้แทนการก่ออิฐ เพื่อช่วยลดตุ้นทุน, ลดน้ำหนักโครงสร้าง, ประหยัดค่าใช้จ่ายงานโครงสร้าง และประหยัดค่าแรงช่าง และ ประหยัดระยะเวลาในการทำงาน และที่สำคัญที่สุดโฟม PS เป็นวัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศได้ดีเยี่ยม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติพิเศษ

1. น้ำหนักเบา เพราะโฟม EPS มีน้ำหนักเบามากเมื่อเทียบกับการก่ออิฐ โดยมีน้ำหนักไม่กิน 30กก.ต่อ1ตร.ม. เมื่อรวมปูนฉาบสองด้านแล้ว จึงทำให้อาคาร บ้าน  เรือนที่ก่อสร้างด้วยระบบผนังซีเมนต์โฟม มีน้ำหนักเบากว่าอาคารทั่วไปด้วย สามารถใช้ในงานก่อสร้างใหม่ หรืองานต่อเติมชั้น 2 ก็หมดห่วงเรื่องน้ำหนัก

 

2. ลดโครงสร้าง ผนังซีเมนต์โฟมมีน้ำหนักเบาจึงไม่จำเป็นต้องใช้ระบบโครงสร้างแบบเก่า หรือ โครงสร้างสำหรับอาคารใหญ่แบบเก่าที่ต้องออกแบบมารับน้ำหนักปูน จึงช่วยประหยัดเงินในการก่อสร้างและลดปริมาณโครงสร้างของอาคารได้

 

3. ลดความร้อน เก็บความเย็น โฟม EPS มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดีเยี่ยม ไม่ลามไฟม นิยมใช้ในการทำห้องเย็นต่างๆเพื่อเก็บอุณหภูมิ ดังนั้นบ้านหรืออาหารที่ใช้โฟมซีเมนต์อีพีเอสจะเย็นกว่าบ้านซีเมนต์ ก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป

 

4. ประหยัดพลังงาน ลดค่าๆไฟ บ้านหรืออาคารที่ใช้โฟมซีเมนต์ มีอัตราการใช้ไฟฟ้าในการปรับอากาศน้อยกว่าระบบอื่นถึง 30