top of page

Container Home & Shop Luxury ProfiLEs

Container Home & Shop Luxury

All-Sqaure-Banner1600x800.jpg
INSTANT-CHAT.png
INSTANT-CHAT-2.png
CALL-US.png

ALL SQUARE BOUTIQUE CONTAINER

WE GIVE YOU MORE THAN A CONTAINER

เราให้คุณมากกว่า ตู้คอนเทนเนอร์

ALL SQUARE BOUTIQUE CONTAINER คือ ผลิตภัณฑ์บ้าน ร้านค้า ออฟฟิต รีสอร์ทสำเร็จรูป ที่เรานำตู้คอนเทนเนอร์มือสอง ที่ปลดละวางจากการใช้งานโดยคัดสภาพดีพร้อมใช้งาน นำมาดัดแปลงใหม่ตามฟังก์ชั่นการใช้งานของลูกค้า โดยคงเอกลักษณ์ของโครงสร้างที่มีความแข็งแรง สามารถซ้อนทับกันได้ 2 ชั้น ซึ่งจะช่วยลดงบประมาณเรื่องโครงสร้าง ทั้งยังได้เรื่องระยะเวลาการก่อสร้างที่รวดเร็วกว่าบ้านทั่วไป โดยเพิ่มเติมเรื่องดีไซน์ ฟังก์ชั้นที่เหมาะสม  งานตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับตัวตู้คอนเทนเนอร์ สิ่งที่เราให้กับคุณไม่ใช่เพียงแค่ตู้คอนเทนเนอร์ แต่เป็นดีไซน์ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณและธุรกิจคุณ เพื่อสร้างคุณค่า จุดเด่นให้แก่ร้านค้า ร้านอาหาร บ้านพัก บ้านรับรองของคุณ การออกแบบของ ALL SQUARE จะเน้นให้เหมาะสมตามการใช้งานจริง แบบสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้ โดยเราจะเลือกใช้วัสดุสินค้าตกแต่งที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการใช้งานในระยะยาว

***************************************************

ALL SQUARE BOUTIQUE CONTAINER is an alternative solution for home, shop, office, resort, or restaurant that we select a good condition second-handed shipping container that has been discharged and modified the function to ensure that you have your  the ideal home or ideal shop at the affordable price.  With the strong and durable structure of a shipping container, it can be stacked up to 2 or 3 stories without adding a huge cost to additional structure. The construction is fast and it is easier to relocation or adding the additional space later on. Here at ALL SQUARE CONTAINER, we giving you not just an ordinary shipping container but we give you want you have dream of ….“an ideal home, and ideal shop”. We helps you to gather idea to create a uniqueness for your home or business shop. We provide you with a premium selection of building materials to ensure that your ideal property is constructed and furnished with a good standard and can be used in a long term.

Untitled-1.png
WHY
ALL SQUARE
why-all-square.png
Untitled-1.png
HOW TO
ORDER
container how to order.png
how-to-order.png

ขั้นตอนการสั่งผลิตและสั่งสร้างตู้คอนเทนเนอร์

1.

ตู้คอนเทนเนอร์มือสอง สามารถสั่งผลิตตกแต่งเป็นอะไรได้บ้าง?

 • ตู้คอนเทนเนอร์ร้านอาหาร บาร์ BAR

 • ตู้คอนเทนเนอร์บ้านพัก

 • ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน

 • ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิต

 • ตู้คอนเทนเนอร์ร้านกาแฟ

 • ตู้คอนเทนเนอร์รีสอร์ท

 • ตู้คอนเทนเนอร์โชว์รูม

 • ตู้คอนเทนเนอร์รับรองลูกค้า

2.

การกำหนดขนาดพื้นที่ แปลนการใช้งาน หรือ ขนาดที่ดิน

 • ลูกค้าต้องทราบขนาดที่ดินที่ต้องการวางตู้คอนเทนเนอร์ กว้าง x ยาว เพื่อทางฝ่ายสถาปนิกออกแบบจะได้แนนำหรือจัดสรรการวางแปลนตู้คอนเทนเนอร์ให้เหมาะสมกับขนาดที่ดิน

 • แจ้งสถานที่หน้างานให้ชัดเจน กรณีมีรูปถ่ายหน้างาน สามารถส่งให้ทางฝ่ายสถาปนิกออกแบบดูเพื่อพิจารณาและแนะนำเรื่องงานพื้น ฐานราก และค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

3.

​เลือกแบบ หรือ ปรับตามตามต้องการ

 • ลูกค้าสามารถเลือกตามแบบมาตราฐาน หรือ แจ้งปรับแบบได้ตามต้องการได้

4.

สรุปแบบเพื่อประเมินราคางานสั่งผลิตตู้คอนเทนเนอร์​

 • เมื่อสรุปแบบและแปลนเรียบร้อยแล้วทางฝ่ายสถาปนิกจะทำการประเมินราคางานสั่งผลิตตามรูปแบบที่ตกลง

 • กรณีมีการปรับแบบเพิ่มเติม /ลดลงตามงบประมาณ ทางฝ่ายสถาปนิกออกแบบสามารถปรับแบบให้อยู่ในงบประมาณที่ลงตัวมากที่สุด

5.

ทำสัญญาสั่งผลิต

 • เมื่อสรุปแบบและราคาเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะทำสัญญาเพื่อสั่งผลิตสินค้าตามแบบที่ต้องการสั่งผลิต

 • เงื่อนไขสัญญาและการมัดจำตามระบุในสัญญา

6.

กระบวนการผลิต​เริ่มเมื่อได้รับมัดจำงวดที่ 1

 • ระยะเวลาการผลิตขั้นต่ำ 20 วัน แล้วแต่แบบและจำนวนตู้ที่สั่งผลิต

7.

เมื่อผลิตเรียบร้อยทางบริษัทจะแจ้งกำหนดการส่งตู้เข้าหน้างานเพื่อส่งตู้คอนเทนเนอร์และติดตั้ง เวลาอย่างน้อย 5-15 วัน ตามรูปแบบ​

How to order your shipping container home/shop?

1.

Innovative use of shipping container

 • Shipping Container Restaurant 

 • Shipping Container Home

 • Shipping Container Office

 • Shipping Container Coffee Shop

 • Shipping Container Resort

 • Shipping Container Showroom

 • Shipping Container Bar & Bistro

2.

Specify land area and size (Wide x Length) in meter

 • Customer specify the layout and land size (Wide x Length) which will help our architecture team to recommend the design that suitable for the usage and land area

 • Specify the location for container installation so that our architecture can give a further recommendation on the foundation preparation and shipping cost

3.

Select the standard model or adjust the model according to your usage

 • Customer can choose our standard model or modify the new model according to the usage

4.

Finalize the model, design, and materials for cost estimation

 • after finalize the model and design, our architecture team will estimate the cost

 • in case of adjusting the model, the cost will be recalculate according to the given budget.

5.

Agreement and Contract Sign

 • Once the model and details have been finalized, the agreement and contract will be issued and signed,

 • Payment and deposit will be stated in the contract.

6.

Modification and prefabrication will be started after the 1st deposit is made.

 • Modification and prefabrication will take at least 20 days or more depend on the model and design. This will be confirm and advise by our architure team.

7.

Once the modification nearly finished our team will notify the delivery date in advance. On-site installation will take about 5-15 days depend on the model.

standard-size-container-by-all-square.ai
Untitled-1.png
Our Model
  Untitled-1.png
  Inspiration
  bottom of page